Daily Specials

Monday

macaroni Macaroni $9.99

Tuesday

adas Adas Palow $9.99

Wednesday

Tahchin Tahchin $10.99

Thursday

lubia palow Lubia Palow $9.99

Friday

tabeiKebab Tabei $10.99

salmon Salmon $17.99 (1 lb)

Saturday

salmon Salmon $17.99 (1 lb)